Translate

środa, 26 sierpnia 2015

Regulamin konkursuSimply THE BEST Centrum Językowe ogłasza konkurs językowy na najciekawsze wypracowanie w języku angielskim na temat: “A day without my smartphone.”

REGULAMIN KONKURSU

I.                   ORGANIZACJA KONKURSU
1.      Organizatorem konkursu jest Simply THE BEST Centrum Językowe z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Braci Mieroszewskich 42 zwany dalej Organizatorem.
2.      Konkurs jest organizowany na terenie miasta Sosnowiec.
3.      Regulamin konkursu (dalej: Regulamin) jest i będzie dostępny w trakcie trwania konkursu oraz przez okres trzydziestu (30) dni od ogłoszenia wyników konkursu na stronie:  http://stb-szkolajezykowa.blogspot.com/

II.                 ZASADY KONKURSU
1.      W konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia łącznie warunki:
a)      jest uczniem szkoły podstawowej lub gimnazjum w Sosnowcu,
b)      nie jest i nie była kursantem Simply THE BEST Centrum Językowego,
c)      jest obywatelem Polski,
d)     język angielski nie jest jej językiem ojczystym,
e)      uzyskała pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego,
f)       spełnia i akceptuje warunki Regulaminu.
2.      Konkurs trwa od dnia 1 września 2015 r. do dnia 25 września 2015 r.
3.      Udział w Konkursie jest bezpłatny poza kosztem poniesionym przez uczestnika na opłatę pocztową za wysłanie pracy w drugim etapie konkursu.
4.      Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą spełnienia następujących czynności łącznie:
a)      zapoznania się i akceptacji regulaminu,
b)      wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą rodzica lub opiekuna załączonego w załączniku regulaminu (formularz jest ściśle połączony z pracą),
c)      samodzielnym napisaniu wypracowania zgodnego z tematem i określonym ścisłym limitem słów oraz oddania go nauczycielowi uczącemu,
d)     oddaniem pracy zgodnej z graficznym wymogiem t.j. w druku na stronie A4, czcionką Times New Roman 14, oraz opatrzona w prawym górnym rogu Nazwą Szkoły Publicznej, adresem i numerem telefonu szkoły oraz imieniem i nazwiskiem osoby przystępującej do konkursu oraz numerem telefonu do jego rodzica lub opiekuna, oraz opatrzonej własnoręcznym czytelnym podpisem potwierdzającym samodzielne napisanie pracy.
5.      Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z warunkami określonymi w Pkt. II.4, zwana dalej Uczestnikiem, jest związana warunkami Regulaminu.
6.      Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia uczestnika jeżeli stwierdzi, że praca wystawiona do konkursu jest plagiatem, lub została napisana niesamodzielnie z zaangażowaniem osób trzecich.
7.      Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu będą czuwać przedstawiciele Organizatora.

III.             PRZEBIEG KONKURSU
1.      Celem konkursu jest wytypowaniu najciekawszej pracy pisemnej w języku angielskim o długości od stu (100) do dwustu (200) słów na temat: A day without my smartphone. Forma pracy jest dowolna (list, rozprawka, opowiadanie, opis). Ważne jest spełnienie wymagań graficznych określonych w Pkt.II.4.d).
2.      Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
a)      etap szkolny w publicznej szkole podstawowej lub gimnazjum polegający na złożeniu przez Uczestnika do 11 września 2015 r. wydrukowanego i opisanego według Pkt.II.4.d). wypracowania do swojego nauczyciela języka angielskiego, oraz wytypowaniu przez nauczycieli najciekawszej pracy do 16 września 2015 r. oraz wysłanie jej pocztą priorytetową na adres Organizatora, w stanie niepoprawionym (bez jakichkolwiek poprawek błędów językowych i ortograficznych).
b)      etapu międzyszkolnego w siedzibie Organizatora, gdzie dostarczone do 21 września 2015 r. prace zostaną poddane ocenie Zespołu Simply THE BEST Centrum Językowego zwanej dalej Komisją konkursową.
3.      W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli nauczyciele szkoły publicznej odmówią uczniom przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu, można oddać pracę i formularz zgłoszeniowy indywidualnie (w którym w rubryce Imię i nazwisko nauczyciela języka angielskiego... – należy wpisać PRZESYŁAM PRACĘ INDYWIDUALNIE ZE WZGLĘDU NA NIEORGANIZOWANIE ETAPU PIERWSZEGO KONKURSU PRZEZ SZKOŁĘ) w siedzibie Organizatora, w godzinach pracy biura t.j. od 16.00 do 19.00. w dni robocze.
4.      Każdy Uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
5.      Do dnia 24 września 2015 r. Komisja konkursowa wyłoni jedną zwycięską: najbardziej komunikatywną, kreatywną i interesującą pracę oraz przyzna dwa wyróżnienia.
6.      Po wyłonieniu zwycięzcy i dwojga wyróżnionych zwanych dalej Laureatami Komisja konkursowa przyzna nagrody w postaci:
a)      za pierwsze miejsce bezpłatny pięciomiesięczny kurs języka angielskiego w Simply THE BEST Centrum Językowym o wartości do 875 zł bez materiałów dydaktycznych w postaci podręczników, do wykorzystania w roku szkolnym 2015/2016 w okresie od 1 października 2015 r. przez pięć kolejnych miesięcy.
b)      za wyróżnione miejsca bezpłatny miesięczny kurs języka angielskiego w Simply THE BEST Centrum Językowym o wartości do 175 zł bez materiałów dydaktycznych w postaci podręczników, do wykorzystania w roku szkolnym 2015/2016 w okresie od 1 do 31 października 2015 r.
7.      W dniu 25 września 2015 r. po godzinie 14.00 Komisja konkursowa poinformuje Laureatów telefonicznie o wynikach Konkursu oraz opublikuje wyniki na stronie http://stb-szkolajezykowa.blogspot.com/ oraz na profilu Organizatora na facebook’u
8.      Zgłoszenie chęci odbioru nagrody musi nastąpić do dnia 30 września 2015 r. w godzinach 16.00-19.00 w biurze w siedzibie Organizatora, na warunkach określonych Regulaminem Simply THE BEST Centrum Językowego z pominięciem punktów dotyczących jakichkolwiek opłat.
9.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody przez Laureata w określonej w Pkt. III.5 formie i czasie.
10.  Nagrody nie można przekazać do wykorzystania osobom trzecim.

IV.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Rodzice lub opiekunowie prawni Uczestnika oraz Uczestnik akceptują warunki niniejszego regulaminu.
2.      Udział Uczestnika w Konkursie nie stanowi podstawy żądania przez niego lub jego rodzica lub opiekuna prawnego jakiegokolwiek wynagrodzenia.
3.      Nauczyciele szkoły publicznej biorącej udział w Konkursie akceptują warunki Regulaminu. Zaangażowanie nauczycieli szkoły publicznej w pierwszy etap Konkursu jest działaniem nieodpłatnym i dobrowolnym i nie może być traktowane jako powód do roszczeń finansowych z tytułu wykonanej pracy na rzecz Konkursu.
4.      Każda szkoła organizująca szkolny etap konkursu otrzyma dyplom z podziękowaniem dla każdego zaangażowanego nauczyciela w terminie do 31 grudnia 2015.
5.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych powodów o ile nie wpłynie to na warunki uczestnictwa w Konkursie.
6.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne w postaci nieotrzymania pracy z winy poczty w terminie określonym w Regulaminie.
7.      Uczestnik i jego rodzic lub opiekun ponosi odpowiedzialność za poprawne opisanie pracy i odpowiednie wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
8.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność poinformowania Laureata o wyniku konkursu w przypadku błędnego opisania pracy lub problemów telekomunikacyjnych.
9.      Uczestnicy oraz rodzice lub opiekunowie wyrażają zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska Laureata oraz nazwy jego szkoły publicznej w wypadku otrzymania Nagrody.
10.  Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane i pozostają w siedzibie Organizatora do czasu zniszczenia.
11.  Wszelkie materiały promujące Konkurs mają charakter reklamowy, natomiast wiążący charakter mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
12.  Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać w formie mailowej na adres info@simply-thebest.plZałącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dołączyć do pracy)

proszę wypełnić komputerowo i wydrukować
oraz opatrzyć zgłoszenie własnoręcznym czytelnym podpisem

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
           
DATA URODZENIA UCZESTNIKA

TELEFON DO UCZESTNIKA KONKURSU

IMIĘ I NAWISKO RODZICA/OPIEKUNA

NUMER TELEFONU RODZICA /OPIEKUNA

NAZWA SZKOŁY PUBLICZNEJ

ADRES SZKOŁY PUBLICZNEJ

TELEFON SZKOŁY PUBLICZNEJ

KLASA UCZESTNIKA

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ODBIERAJĄCEGO PRACĘ DO I ETAPU KONKURSU (w celu wystawienia dyplomu  - podziękowania dla nauczyciela)

Jak długo Uczestnik Konkursu uczy się języka angielskiego? (w latach)

Czy uczył się poza szkołą publiczną?(tak/nie)


ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO:

·         Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na uczestniczenie w konkursie językowym organizowanym przez Simply THE BEST Centrum Językowe mojego syna/córki/podopiecznego, wyżej wymienionego na najciekawsze wypracowanie i czynności etapowe w okresie od 1 do 30 września określone w Regulaminie konkursu.
·         Akceptuję warunki  / nie akceptuję warunków* Regulaminu konkursu.
·         Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody * na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych na potrzeby Konkursu zgodnie z Regulaminem.

*- niepotrzebne skreślić

___________________________________________________________
miejscowość, data                      Własnoręczny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz